Skyltar

En skylt är viktig kommunikation för Lantmännen och det gemensamma varumärket. Det är oftast en stor investering, den samverkar med all annan skyltning i koncernen, och den kommer att synas under lång tid och möta alla målgrupper.

Därför styrs Lantmännens skyltning av riktlinjer, och dessa är publicerade i sin helhet i en manual som finns tillgänglig på Inside. Du kan alltså inte själv bestämma utformning och design.

Lantmännens har en kontrakterad leverantör som är kunnig i reglerna och de skall användas för alla byggnader i Norden. Leverantören ger komplett service med allt från val av skylt till bygglov och montering. Beställningsrutiner finns i manualen och i Kommunikationsportalen på Inside.

För enheter utanför Norden får lokala leverantörer användas om detta är  ekonomiskt/praktiskt nödvändigt. Alla skyltar skall vara av motsvarande kvalitet och utföras enligt design och beskrivning här.

 

Med skyltar & flaggor menar vi följande:

 • Strategisk skyltning (främst i marknadsföringssyfte)
 • Exteriör skyltning
 • Interiör skyltning
 • Exteriöra flaggor för flaggstänger

Skyltar och flaggor har en fast design med förbestämt utseende och verktyg för beställning. För mer information och beställning av material se Lantmännens intranät.

Fasadskyltar

Lantmännen har en fastställd manual för exteriöra skyltar för enkel och korrekt skyltning av våra anläggningar och kontor. Skyltarna är framtagna efter fastslaget system, och täcker behovet av vägvisnings-, informations- samt varumärkesskyltar.

Flaggor

Flaggor för flaggstänger på våra anläggningar ser alla likadana ut, oavsett bolag. Vår grafiska symbol - Grodden - är välkänd och används genomgånende i koncernen.  Flaggor ska bytas regelbundet och information om beställning hittar du på Lantmännens intranät Inside. Finns i två utföranden - standard och utstående.

Interiör skyltning

Vi har ett design- samt skyltsystem för interiöra skyltar till kontor och anläggningar. Information kring beställning hittar du på Lantmännens intranät Inside.

Övergripande - Skyltar på anläggningar

Lantmännens skyltsystem bygger på att tydliggöra vår verksamhet och vårt varumärke. 

Skyltsystemet ska underlätta för omvärlden att identifiera och visa vägen till våra anläggningar. 

- Identifiera på avstånd. Koncernidenttitet visar vart vi finns, med hjälp av vår symbol och logotyp.

Infart. Konceridentitet talar om att besökaren kommit rätt, hur de hittar på området och vilka verksamheter som finns på anläggningen.

- Entré. Bolagsidentitet informerar vid entré och byggnad.  

 

Komplett skyltmanual med samtliga riktlinjer och beställningsinformation finns tillgänglig på Lantmännens Intranät eller kan beställas via identity@lantmannen.com

Olika skylttyper vi arbetar med

 1. En stor pylon med koncernlogotyp används för synlighet från längre avstånd.
 2. En mindre pylon med bolagslogotype används för synliget från kortare avstånd.
 3. Fasadskylt med koncernlogotype identifierar anläggningen från längre avstånd.
 4. Flaggor kan användas för att identifiera Lantmännens anläggningar på långt avstånd.
 5. Fasadskylt med bolagslogotype används för att identifiera anläggningen på kort avstånd.
  Portalen används för att identifiera ingången.
 6. Hänvisningsskyltar leder besökare inom området.
 7. Entréer, parkeringar, portar, osv markeras tydligt med plåtskyltar.

Regel för andra varumärken

Detta avsnitt ger riktlinjer och principer för hur Lantmännens fasadskyltar samverkar med skyltning för andra varumärken, som egna produktvarumärken eller varumärken Lantmännen är återförsäljare av.

1. Andra varumärkena appliceras på plåtskyltar där bakgrunden gärna tar produktvarumärkets identitetsfärg. Skyltarna sätts tätt ihop utan att ligga dikt an mot varandra. Mellanrummet mellan skyltarna är alltid detsamma i horisontell- och vertikaled.

2. Varumärkesskyltarna placeras alltid till höger om Lantmännens logotyp.

Höjd

4. Höjden för varumärkesskyltar är satt och baseras på förhållandet av existerande Produktvarumärkesskyltar framtagna inom Lantmännen Maskins organisation.

5. Höjden kan inte vara högre eller lika hög som Lantmännens skylt. 

Bredd

6. Varumärkesskyltarnas bredd utgör en tredjedel av Lantmännen-logotypens fulla bredd.

Ett eller flera varumärken

7. En enkel rad med skyltar placeras så att de sitter i höjd med gemena “n” i Lantmännen-logotypen. Avståndet mellan Lantmännen- och varumärkesskyltarna följer reglerna om friyta runt Lantmännens logotyp.

8. En dubbel rad med skyltar placeras så att de centreras i höjdled med Grodden i Lantmännen-logotypen. Avståndet mellan LM- och VM-skyltar följer reglerna om friyta runt Lantmännens logotyp.

Placeringar

9. Varumärkesskyltarna kan grupperas på olika sätt beroende på placeringsytans storlek och utformning.

Placering under

Vid behov kan vi placera varumärkesskyltarna under koncern- eller bolagslogotypen. Vi behåller storleksfårhållandet och linjerar placeringen med "L" i Lantmännen, vilket ger vår symbol mer plats.