Nedladdningsbara garanter

Det finns olika anpassningar av Garanten, beroende på avsändare och kanal.

Trycksaker och reklam - Koncernen som avsändare Trycksaker och reklam - PVM som avsändare Förpackningar Facebook - Mall för placering

Visa alla

Då använder vi garanten

Garantens syfte är alltid att tydligt visa på stödet och tillhörigheten till Lantmännen. Garanten stödjer produktvarumärket och skapar därmed en korsbefruktning till Lantmännens varumärke. 

Detta stärker tillit och trovärdighet till produktvarumärket och ökar samtidigt kännedomen om Lantmännen och de värden som Lantmännen är välkända för.

Detta bidrar till att köpintresset för produktvarumärket ökar hos konsument och samtidigt exponeras Lantmännen ytterligare och därmed ökar värdet av alla medverkande varumärken.

Översikt - hantering av Lantmännen som avsändare och garant

Garanten i marknadskommunikation

I all kommunikation där ett produktvarumärke är avsändare agerar Lantmännen garant. Lantmännens Garant placeras i nedre vänstra hörnet enligt exemplet. 

På vilka marknader gäller garanten?
På den svenska marknaden är detta ett krav. På övriga marknader är det valbart att använda sig av garanten i produktvarumärkets marknadsmaterial.

Läs mer om riktlinjer för utformning och placering.

Garanten på förpackning

På samtliga livsmedelsförpackningar placeras Garanten i övre högra hörnet. Där skapas en tydlig koppling mellan varumärket och Lantmännen, samtidigt som det är den mest effektiva placeringen på förpackning, utifrån förpackningens placering i hyllan.

En förklarande textruta kopplas samman med garanten.

På vilka marknader gäller garanten?
Garanten ska användas på alla förpackningar på de nordiska marknaderna och är valbar på övriga marknader.

Läs mer om riktlinjerna för utformning och placering.

Garant till våra produktvarumärken inom Non-food

Vi arbetar med samma varumärkesstrategi och använder i stort sett samma grafiska lösning för non-food, där främsta skillnaden ligger i avsaknaden av formuleringar kring "Bra mat".

För varje varumärke sker individuella anpassningar utifrån respektive varumärkesplattform i ett samarbete med Avdelning Varumärke och Marknadsföring.

För mer information kontakta identity@lantmannen.com

Garanten bör undvikas

 • När budskapet handlar om något som inte naturligt kan kopplas till Lantmännens position och/eller ”Bra mat”. Då blir Garanten bara förvirrande för kunden.
 • När slutbudskapet i t.ex. en film handlar om att kunden ska gå in på produktvarumärkets egen webbsajt, facebook eller liknande. Då är det viktigaste att få kommunikationen att fokusera på just detta och inget annat
 • När Garanten får en sådan placering att det inte blir en begriplig visuell koppling mellan produktvarumärket och Garanten. Vi vill inte förvirra konsumenten
 • När Garanten kan uppfattas som egentlig avsändare av kommunikationen. Produktvarumärket ska vara hjälten
 • När produktvarumärket exponeras tillsammans med andra externa varumärken i en och samma kommunikationsenhet/spot/aktivitet. Det blir för många varumärken.
 • När det är ett produktsammarbete med externa varumärken - Vi kan endast ta ansvar för våra egna produkter. Samarbeten kan ske på många sätt, t.ex:
  • ingrediens från ett känt varumärke i någon av våra produkter
  • samkampanj
  • mässa/event
  • sponsring

Ta gärna kontakt med David – david.lundgren@lantmannen.com – om du har frågor eller vill ha stöd i utvecklingsarbetet.

Om du har frågor om Lantmännens centrala kommunikation kring Bra mat så kan du kontakta Mark Robinson – mark.robinson@lantmannen.com