Lantmännens logotyp

Utformning

Lantmännens logotyp är en viktig representant för vårt varumärke och följer tydliga riktlinjer.

Logotypen består av symbolen Grodden och ordbilden Lantmännen, samt i förekommande fall ett bolagsnamn.

Logotypen finns i två primära versioner, en med positiv och en med negativ text. Detta möjliggör placering mot de flesta bakgrunder och bilder. I de fall bildbakgrunden är för ljus eller mörk: justera partiet i bilden bakom logotypen så att god kontrast säkerställs.

Får inte förändras eller förvanskas
Storleksförhållandet mellan namn och symbol eller mellan koncernnamn och bolagsnamn/föreningsnamn får inte ändras. Det är inte heller tillåtet att ändra, beskära, förvanska eller återge logotyperna.

Ladda ned loggotyperna här.

 

Koncernlogotyp

Bolagslogotyper


Friyta

För att säkerställa logotypens integritet och tydlighet ska logotypen inte placeras
för nära hörn, bilder, textgrupper eller andra grafiska element. Reglerna om logotypens friyta ska därför alltid tillämpas. Friytan utgörs av höjden på bokstaven “n” i logotypen enligt exemplen.


Logotypens samverkan med externa varumärken

Vilket designprogram som ska gälla vid externa samarbeten varierar.

Lantmännen som huvudman
När Lantmännen är huvudsaklig avsändare gäller vår visuella identitet. Vår logotyp placeras som avsändare, normalt i nedre högra hörnet. Övriga avsändare placeras i mindre storlek i nedre vänstra hörnet. Ett tillägg i form av en signatur som beskriver samarbetet kan användas i anslutning till logotyperna.

Lantmännen som jämbördig part
När Lantmännens koncern- eller bolagslogotyp placeras tillsammans med logotyper från andra företag krävs samma storlek/synintryck. Vi blandar aldrig visuella identiteter.När Lantmännen är en av två eller fler jämbördiga parter ska antingen vår eller en av parternas visuella identiteter vara styrande. Det enklaste alternativet kan vara att en helt neutral identitet ska användas.

Ett tillägg i form av en signatur som beskriver samarbetet kan användas i anslutning till logotyperna.

Lantmännen som minoritetspart
Om vår partner är avsändare så står vår logotyp normalt till vänster, och  det är samarbetspartnerns designprogram som styr. Ett tillägg i form av en signatur som beskriver samarbetet kan användas i anslutning till logotyperna.

 


Som avsändare placeras vår logotyp vanligtvis i nedre högra hörnet. En förklarande text likt "I samarbete med:" kan infogas intill samarbetspartners logotyp.


När vi är med i ett större samarbetsprojekt eller är med som delaktör, är det projektidentiteten som styr. Friytan ska vara tillräcklig för tydligheten i alla riktningar, och som minimum 1n i alla riktningar.
Beroende på ytan kan den centrerade uppställningen av logotypen användas i dessa lägen.


Logotypens samverkan med egna varumärken

 • Bolagslogotyp + produktvarumärke(n):
  Produktvarumärket placeras i vänster nederkant och placeras på baslinjen i underkanten av ordmärket Lantmännen. Tillkommande produktvarumärken placeras från vänster till höger. Om inte utrymmet räcker finns det möjlighet att lägga till en rad med produktvarumärken ovanför den första. 

 • Koncernlogotyp + produktvarumärke(n): Om produktvarumärken exponeras tillsammans med koncernlogotypen linjeras produktvarumärkena med namnets underkant. Eventuella bolags-/koncerntexter läggs ovanför, se bilden ovan.

 • Produktvarumärket bör ge samma synintryck storleksmässigt som Grodden i Lantmännens logotyp - som i sin tur kan variera i storlek beroende på annonsens eller trycksakens storlek.

Koncernlogotyp och produktvarumärken

Bolagslogotyp och produktvarumärken


Specialvarianter av logotypen

Vid tillfällen då trycket är en begränsning kan vi använda oss av specialvarianter av logotypen:

 • Mörka bakgrunder
 • Tryckteknik med låg rastertäthet
 • Tryckteknik med begränsat antal tillgängliga färger
 • Material som inte kan återge raster
 • Ovanliga format

Fasta färger

Solid 3-färg (pms 376, 370 och 425)

 

Solid 2-färg (pms 370 och 425) 

Solid 1-färg (svart eller vit).
Används restrektivt och framför allt på ytor som inte klarar flerfärgstryck. Används inte som primär avsändare.
 

 

Stående format

Användning av specialvarianter är alltid ett undantag och ska stämmas av med ansvarig för identitet och design identity@lantmannen.com


Andra logotypversioner

Det finns andra uppställningar av logotypen samt logotyper för våra lokalföreningar.

Centrerad uppställning

Logotypen finns i en centrerad uppställning, där ordbilden centreras under symbolen. Den här versionen används enbart i koncern-utförandet av logotypen.

Denna variant används främst på fasta enheter som till exempel flaggor och skyltar där den primära logotypen upplevs som allt för liten på den givna ytan.

 

 

Centrerad uppställning

 

Av samma skäl kan den centrerade logotypen också användas i en logouppställning där varje logotyp tilldelats en bestämd yta eller maxmått.

Stäm av med identity@lantmannen.com innan användning av den centrerade versionen.

Vertikal logotyp

Logotypen finns tillgänglig med en vertikal uppställning, där ordbilden påbörjas centrerat under symbolen. Denna variant var tidigare vår standardutformning, men används idag mer sparsamt.

Varianten är fortfarande godkänd för redan framtaget material. Vid nyproduktion används den horisontella versionen.

Kontakta identity@lantmannen.com för frågor kring använding.


Lokalföreningar

Lokalföreningar med avtal har rätt att använda sig av Lantmännens grafiska profil.

 • Standardutförandet för Lantmännens logotyper för lokalföreningar är två rader. Denna variant ska normalt användas.
 • För de föreningar som har ett så pass kort ortsnamn att detta inte är längre än ordet ”Lantmän” har även enradiga logotyper lagts ut på manualen.
 • För övriga föreningar skickas denna variant av logotypen endast ut till den designansvarige efter det att en avstämning med Lantmännen har gjorts. (kontakta…)
 • Den enradiga logotypen ska endast användas i undantagsfall, och då främst på skyltar eller andra fasta installationer då det är nödvändigt att formatet är långsmalt, beroende på byggnadens konstruktion eller tidigare skyltutformning.
 • För de föreningar som har kortare namn (se ovan) kan denna variant även användas i annonsering för att på så sätt spara annonsutrymme. 

Behöver du föreningarnas logotyp?

För nedladdning, ta kontakt med identity@lantmannen.com