Lantmännen är ett lantbrukskooperativ som ägs av svenska bönder

Lantmännen är inget vanligt företag. Vi ägs av 25 000 svenska bönder med uppdraget att bidra till lönsamhet på gårdarna och optimera ägarnas kapital i föreningen.

Lantmännen arbetar i hela värdekedjan från jord till bord med marknadsledande verksamheter inom förädlingsindustrin, ett långsiktigt affärspartnerskap med lantbrukarna samt forskning och innovation för framtidens mat, bioenergi och lantbruk.

Vi verkar både lokalt och på en internationell marknad och med vår kärnaffär i spannmål skapar vi värde från åkermarken och bidrar till en lönsam och långsiktig utveckling för människor, djur och miljö.

Mer om företaget Lantmännen kan du läsa på www.lantmannen.com.

Varumärket Lantmännen har tillsammans med våra kända produktvarumärken skapat framgång

Lantmännens varumärkesstrategi och varumärkeslöfte lanserades 2006: Strategin och varumärkeslöftet − Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord − satte de yttre ramarna för hela vår verksamhet, såväl för bolag som för produktvarumärkena

Varumärket Lantmännen har idag − efter drygt 10 år av framgångsrikt varumärkesarbete − en mycket hög kännedom i Sverige och ett unikt förtroende. Lantmännen rankas som ett av Sveriges mest hållbara varumärken. Samtidigt har vi utvecklat både vår kommunikation och positioneringen av flera av våra välkända produktvarumärken, exempelvis AXA, Kungsörnen, GoGreen, Korvbrödsbagarn och Gooh.

Genom ett kontinuerligt varumärkes- och kommunikationsarbetet har vi genom åren skapat allt starkare koppling mellan Lantmännen och våra produktvarumärken. Lantmännen-varumärkets värden lägger en grund för tillit och efterfrågan samtidigt som produktvarumärkena konkretiserar Lantmännen i produkter och erbjudanden.

Varumärket står bakom produktvarumärkena

Varumärket Lantmännen står bakom och stödjer produktvarumärkena genom att bygga förtroende när det gäller ansvar och ursprung. Genom Garanten på livsmedelsförpackningar och marknadsföringsmaterial visar vi att Lantmännen står bakom produkten.

Utifrån Lantmännens övergripande varumärkeslöfte och strategi har vi utvecklat varumärkesplattformar för såväl B2B som B2C-varumärken, och gjort de respektive varumärkena relevanta och spetsiga för sina respektive marknader och kundgrupper.


Vart är vi på väg?

Lantmännen har en tydlig position som lantbruksföretag och en tydlig positionering även inom livsmedel i Sverige. Vi kopplas till ursprung, bönder, trovärdighet och ansvar från jord till bord.

Vår ambition är att vara en innovativ och ledande aktör även i framtiden. Vi ska arbeta vidare med kraften i den starka kopplingen till våra ägare – svenska bönder – med alla unika fördelar som det innebär. Därmed kan vi också öka sammanhållningen i all vår kommunikation och få ut mer för våra investeringar.


Varumärkesplattform

Detta är sammanfattningen av vår övergripande varumärkesplattform. Den beskriver vilka Lantmännen är, vad vi gör, vad vi står vi och vad vi verkar för. Vår varumärkesplattform är grunden för allt vi erbjuder, vad vi bidrar med till våra ägare, kunder och konsumenter och hur vi visar detta.

Vår varumärkesplattform omfattar alla verksamheter, varumärken och målgrupper. Målet är att ha ett kundfokuserat arbetssätt och att åstadkomma enhetlighet, relevans och synergieffekter genom hela Lantmännen.

Vår varumärkesplattform är övergripande för hela koncernen. Med Lantmännenvarumärket som grund utvecklar vi spetsigare varumärkesplattformar direkt mot våra olika målgrupper och marknader. 

Våra olika produktvarumärken har egna varumärkesplattformar. Har du i ditt arbete med Lantmännen behov av mer information så kan du vända dig till respektive bolags marknadsavdelning.

För vissa affärer har vi av verksamhets- och varumärkesskäl valt att skapa egna identiteter utanför Lantmännens varumärke. Swecons verksamhet är t. ex. direkt knuten till Volvos entreprenadmaskiner och använder därför en plattform som är i linje med Volvo Construction Equipment:s identitet.

Delarna av vår plattform

Lantmännens varumärkeslöfte - vad vi lovar våra intressenter

Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord

Lantmännens vision – vår långsiktiga målbild

Vi leder förädlingen av åkermarkens resurser på ett innovativt och ansvarsfullt sätt för morgondagens lantbruk.

Lantmännens syfte/mission – varför vi finns till

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk.

Lantmännens uppdrag till våra ägare

 • Att  bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar
 • Att optimera avkastningen på medlemmarnas kapital i föreningen

Lantmännens affärsidé – vad vi är och kan och hur vi därifrån skapar affärer

Vi är ett Lantbrukskooperativ som förädlar åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Genom vår samlade kunskap och våra verksamheter från jord till bord leder vi utvecklingen av spannmålsvärdekedjan. Vi agerar på en internationell marknad där Sverige utgör basen för våra verksamheter.

Lantmännens unika tillgångar – det som särskiljer oss från konkurrenterna

 • Ägs av svenska lantbrukare
 • Verksamheter i alla delar från jord till bord 
 • I framkant inom forskning och hållbar utveckling
 • Ledande i att skapa värde från åkermark med fokus på spannmål

Lantmännens värderingar och det som ska påverka, genomsyra och känneteckna våra handlingar, aktiviteter och organisation.

Våra värderingar är:

 • Handlingskraft
 • Helhetssyn
 • Öppenhet.

Vår tonalitet

Budskapet är det avgörande i all kommunikation eftersom det konkret visar vilka vi är och vad vi vill ge våra kunder.

Tonaliteten, personligheten, beskriver vilka känslor Lantmännen vill uttrycka och förmedla i ord, bild och layout oavsett verksamhet och marknad. Det är den direkta speglingen av våra värderingar (som riktar sig inåt) men istället uttryckt som mottagarens upplevelse av oss.

Vårt tilltal är relativt mjukt och personligt. Det är lätt, ledigt och med glimten i ögat, vilket passar bra när vi ska inspirera, övertyga och sälja.

Tonalitet i layout och budskap

Tonaliteten vilar på tre teman – ”Engagerande”, ”Insiktsfulla” och ”Äkta”.  Därför ska all vår kommunikation:

 • Ge ett varmt, levande och mänskligt intryck.
 • Kännetecknas av ljus och luftighet (med hjälp av rymd och rena ytor). 
 • Vara mjuk och personlig, lätt, ledig och med glimten i ögat. 

Här nedan kan du läsa mer och få stöd när du ska briefa en byrå eller godkänna kommunikationsmaterial.

Engagerande

Vi vill uppfattas som innovativa, nyfikna och lyhörda

Vad det är:

 • Att skapar intresse och involvera andra
 • Att alltid utgå ifrån våra intressenters perspektiv
 • Att vara tillgänglig och bjuda in till öppen dialog
 • Att leda utvecklingen framåt genom att visa konkreta exempel på långsiktigt ansvarstagande
 • Att internt agera med Handlingskraft vilket bidrar till vårt engagemang

Vad det inte är:

 • Att endast föra envägskommunikation
 • Att endast investera i frågor med intern vikt
 • Att kommunicera och diskutera på en svårtillgänglig nivå som t.ex. gör att intressenterna inte kan delta eller ta till sig det
 • Att följa andras riktning och inte ta ansvar själv

Insiktsfulla

Att vara insiktsfull handlar om att göra rätt sak för rätt mottagare. Det visar sig t. ex. i design- och budskapsanpassningar för specifika målgrupper. Anpassa kommunikationen efter plats och tillfälle.

Vad det är:

 • Att se saker på ett nytt sätt genom att kombinera nya insikter med tidigare erfarenheter, ansvar och sunt förnuft
 • Att med både djup och bredd vara kunnig inom hela kedjan från jord till bord
 • Att ständigt arbeta för att förstå kunder och konsumenter samt den omvärld de lever i
 • Att internt agera med Helhetssyn och på det sättet hitta insiktsfulla lösningar och möjligheter

Vad det inte är:

 • Att genomföra enskilda åtgärder utan att se dem i ett sammanhang utifrån hela kedjan
 • att haka på nya trender  eller se för mycket till hur andra aktörer agerar utan att värdera deras egentliga mervärde
 • Att sakna relevant kunskap inom hållbar utveckling och ansvarsfullt producerad mat
 • Att passivt reagera och endast agera på yttre omständigheter såsom lagar och förordningar

 

Äkta

Har sin grund i vilka vi är, var vi kommer ifrån och vad vi vill vara.

Det vi gör är naturligt och enkelt.

I bildval handlar det bland annat om naturligt ljus och människor i sin naturliga miljö. Vad gäller trycksaker väljer vi obestruket och miljögodkänt papper.

Vad det är:

 • Att  vara ärliga och ta ansvar för våra handlingar
 • Att agera med trovärdighet och vara transparenta med såväl styrkor som förbättringsområden
 • Att sträva efter naturliga råvaror och ansvarsfulla arbetsmetoder
 • Att internt agera med Öppenhet och transparens

Vad det inte är:

 • Att förstora upp goda sidor och förneka de som är mindre bra
 • Att visa upp en fasad som inte tål en granskning
 • Att man gör marknadsmässiga åtgärder som inte byggs utifrån ett reellt intresse för frågan
 • Att alla råvaror är helt naturliga av princip även om det medför t.ex. försämrad kvalitet

Varumärkesstruktur

Lantmännens varumärkesstruktur visar våra huvudtyper av varumärken, hur de är tänkta att fungera och hur de förhåller sig till varandra.

Familjevarumärket

Lantmännen representerar samtliga verksamheter som ingår i koncernen. När flera bolag eller enheter agerar tillsammans gör vi detta under familjevarumärket.

När är familjevarumärket Lantmännen avsändare?

 1. När vi bygger varumärket Lantmännen externt.
 2. När vi kommunicerar information externt.
 3. När vi rekryterar centralt.
 4. När vi kommunicerar internt till våra medarbetare.
 5. När två eller fler koncernbolag kommunicerar tillsammans.

 * I den övergripande kampanjen för "Bra mat" har vi valt att ersätta koncernens logotyp med Garanten "Bra mat från Lantmännen" som avsändare. 
För mer information, se avsnittet Garanten.

Bolagsvarumärken

heter Lantmännen i förnamn och bolagsnamnet i efternamn, till exempel Lantmännen Maskin, och är den normala avsändaren mot bolagens respektive företagskunder. Varje bolag i koncernen har en bolagslogotyp där det egna bolagsnamnet placeras under koncernnamnet.

När är bolagsvarumärket avsändare?

 1. När ett bolag kommunicerar till sina medarbetare.
 2. När ett bolag kommunicerar bolagsspecifik information externt.
 3. När ett bolag rekryterar personal.
 4. När ett bolag marknadsför flera av sina produktvarumärken tillsammans. 

Läs mer om det på sidan om Logotyp.

Produktvarumärken

som till exempel Axa och Kungsörnen har egna identiteter. I Norden ska kopplingen till koncernen göras tydlig med hjälp av Garanten + konceptet Bra mat på förpackningar (i Sverige även i annonser, på trycksaker och liknande). 

När produktvarumärket är avsändare gäller följande:

 1. Använd produktvarumärkets logotyp som avsändare.
 2. Följ produktvarumärkets identitetsmanual.
 3. Använd alltid Garanten för att göra kopplingen till Lantmännen tydlig.
 4. Använd i första hand produktvarumärkets kontaktinformation/kundtjänst.

Använd alltid Garanten enligt riktlinjerna. Se sidan om Garanten.

Konceptvarumärken

som till exempel tjänstekonceptet SCP kan ha en egen logotyp men kommuniceras alltid tillsammans med koncernen eller ett visst bolag.

Lokalföreningar

som har avtal med Lantmännen har rätt att använda koncernens design i all sin marknadskommunikation.

För mer direktiv om Lokalföreningens hantering av visuell identitet, kontakta David Lundgren, Manager Corporate Identity & Design.